KABARE: TERAPİ

Haziran222024
Detaylar
L’avare Sahne & Sokak
Çankaya Mah. Üsküp Caddesi 16/1
Ankara, Türkiye
20:30 - 23:00

HAYDİ KARINA KOŞ

Haziran232024
Detaylar
L’avare Sahne & Sokak
Çankaya Mah. Üsküp Caddesi 16/1
Ankara, Türkiye
20:30 - 22:30

NOCHE DE FLAMENCO

Haziran252024
Detaylar
L’avare Sahne & Sokak
Çankaya Mah. Üsküp Caddesi 16/1
Ankara, Türkiye
20:00 - 23:00

BLUES MAKERS

Haziran262024
Detaylar
L’avare Sahne & Sokak
Çankaya Mah. Üsküp Caddesi 16/1
Ankara, Türkiye
20:00 - 22:30

DOĞAÇ SELEKSİYON

Haziran272024
Detaylar
L’avare Sahne & Sokak
Çankaya Mah. Üsküp Caddesi 16/1
Ankara, Türkiye
20:00 - 22:30

QUIZ SHOT

Haziran282024
Detaylar
L’avare Sahne & Sokak
Çankaya Mah. Üsküp Caddesi 16/1
Ankara, Türkiye
20:30 - 23:00

KABARE: ARPA VE ÜZÜM

Haziran292024
Detaylar
L’avare Sahne & Sokak
Çankaya Mah. Üsküp Caddesi 16/1
Ankara, Türkiye
20:30 - 23:30

DÜELLO: SİHİRBAZ ATIŞMASI

Haziran302024
Detaylar
L’avare Sahne & Sokak
Çankaya Mah. Üsküp Caddesi 16/1
Ankara, Türkiye
20:00 - 23:00
Tüm Etkinlikler

Tiyatro

22 Haziran 2024

KABARE: TERAPİ

adet kaldı
L’avare Sahne & Sokak
20:30 - 23:00
23 Haziran 2024

HAYDİ KARINA KOŞ

adet kaldı
L’avare Sahne & Sokak
20:30 - 22:30
27 Haziran 2024

DOĞAÇ SELEKSİYON

adet kaldı
L’avare Sahne & Sokak
20:00 - 22:30
Tüm Etkinlikler

Performans

25 Haziran 2024

NOCHE DE FLAMENCO

adet kaldı
L’avare Sahne & Sokak
20:00 - 23:00
26 Haziran 2024

BLUES MAKERS

adet kaldı
L’avare Sahne & Sokak
20:00 - 22:30
28 Haziran 2024

QUIZ SHOT

adet kaldı
L’avare Sahne & Sokak
20:30 - 23:00